Φορμα εγγραφής / ανανέωσης

Κοστος ετησιας συνδρομης €100

Προϋποθέσεις εγγραφής μέλους

Κατηγορίες Μελών: Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες μελών ως ακολούθως: Α. Τακτικά Β. Συνδεδεμένα Γ. Επίτιμα. Δ. Διά Βίου.

(Α) Τακτικά μέλη

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν οι οδοντίατροι οι οποίοι πληρούν όλες τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Οδοντιάτρων το οποίο τηρείται δυνάμει του περί Οδοντιάτρων Νόμου Κεφ.249, ως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ( στο εξής καλούμενοι "εγγεγραμμένοι Οδοντίατροι"),και ασκούν την Παιδοδοντιατρική.
 • Πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να είναι "ενεργά" μέλη της Ευρωπαϊκής Παιδοδοντιατρικής Ακαδημίας.

Η είσοδος των νέων τακτικών μελών γίνεται μετά από υποβολή αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου (στο εξής καλούμενο "το Δ.Σ"), που υποστηρίζεται από δύο (2) τουλάχιστον Τακτικά μέλη και συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Το Δ.Σ. εισηγείται την αποδοχή ή μη των νέων μελών στην πρώτη επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων Τακτικών μελών.

(Β) Συνδεδεμένα μέλη

Συνδεδεμένα μέλη μπορούν να γίνουν οι οδοντίατροι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Οδοντιάτρων το οποίο τηρείται δυνάμει του περί Οδοντιάτρων Νόμου Κεφ.249, ως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται (στο εξής καλούμενοι "εγγεγραμμένοι Οδοντίατροι") και πληρούν κάποιες από τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

 • Είναι "συνεργά" μέλη της Ευρωπαϊκής Παιδοδοντιατρικής Ακαδημίας.
 • Επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Παιδοδοντιατρική.

Η είσοδος των νέων συνδεδεμένων μελών γίνεται με την ίδια όπως και για τα Τακτικά μέλη διαδικασία και για την εκλογή τους δικαίωμα ψήφου έχουν τα παρόντα Τακτικά και Συνδεδεμένα μέλη. Στην περίπτωση που αποκτήσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και επιθυμούν να αναβαθμισθούν σε Τακτικά μέλη, πρέπει να παρουσιάσουν τα αποδεικτικά στοιχεία τους με αιτιολογημένη έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ. Το Δ.Σ. εισηγείται την αποδοχή τους ή μη στην πρώτη επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων Τακτικών μελών.

(Γ) Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν οδοντίατροι, ιατροί ή άλλοι επιστήμονες ή προσωπικότητες κάθε εθνικότητας που έχουν συμβάλει σημαντικά στην επιστημονική πρόοδο της Παιδοδοντιατρικής και στην υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

Ο τίτλος του Επιτίμου μέλους αποδίδεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων Τακτικών και Συνδεδεμένων μελών.

(Δ) Διά Βίου

Διά Βίου μέλη μπορούν να γίνουν τα ακόλουθα μέλη του Σωματείου:

 • Τακτικά ή Συνδεδεμένα μέλη του Σωματείου τα οποία διέκοψαν την άσκηση της Παιδοδοντιατρικής ή της Οδοντιατρικής εκούσια και, ως αποτέλεσμα αυτού, δεν πληρούν πλέον τις προυποθέσεις για να είναι Τακτικά ή Συνδεδεμένα μέλη, νοουμένου ότι έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης.
 • Τακτικά Μέλη τα οποία έχουν την ιδιότητα του Τακτικού Μέλους για 20 συνεχή έτη και έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, νοουμένου ότι έχουν τακτοποιημένες όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης.

Η είσοδος των νέων Διά Βίου μελών γίνεται με την ίδια όπως και για τα Τακτικά μέλη διαδικασία και για την εκλογή τους δικαίωμα ψήφου έχουν τα παρόντα Tακτικά και Συνδεδεμένα μέλη.

Δικαιώματα και προνόμια μελών

 • Όλα τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες που οργανώνει το Σωματείο για επίτευξη των σκοπών του.
 • Μόνο τα Τακτικά και Συνδεδεμένα μέλη μπορούν να ψηφίζουν σε Γενική Συνέλευση του Σωματείου, νοουμένου ότι έχουν καλύψει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο. Η μόνη περίπτωση κατά την οποία τα Συνδεδεμένα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα ψήφου είναι αυτή της εκλογής νέων Τακτικών μελών.
 • Μόνο τα Τακτικά και Συνδεδεμένα μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Νοείται ότι τα Τακτικά μέλη μπορούν να εκλέγονται και ως αξιωματούχοι του Δ.Σ ενώ τα Συνδεδεμένα μέλη μπορούν να εκλέγονται ως απλά μέλη του Δ.Σ. μόνο.
 • Τα Επίτιμα και τα Διά Βίου μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν ούτε αυτό του εκλέγεσθαι ενώ επίσης δεν έχουν και το δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων οποιωνδήποτε οργάνων. Πλην όμως είναι απαλλαγμένα από οποιεσδήποτε οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του Σωματείου.
 • Τα Διά Βίου μέλη έχουν το δικαίωμα να είναι σύμβουλοι σε επιτροπές που δημιουργεί το Δ.Σ. και να παρίστανται και να εκφράζουν απόψεις στις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 • Γενικά όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Καταστατικό και τους Νόμους.

Οι Χορηγοί μας